Algemene voorwaarden STUDIO VAEM

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdracht: de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Opdrachtgever en Studio VAEM.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden aan Studio VAEM. 
 3. Project: het geheel van activiteiten gericht op het voltooien van de Opdracht. 
 4. Studio VAEM: de opdrachtnemer die in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies. 
 5. Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken e.d. in de zin van de Auteurswet.
 6. De Aanbieding: het formele aanbod van Studio VAEM aan de Opdrachtgever.


Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een Opdracht en Opdracht tussen Opdrachtgever en Studio VAEM.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio VAEM en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. De doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 6. Ook al verlangt Studio VAEM niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden, dan behoudt Studio VAEM het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.  Artikel 3: De aanbieding

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Studio VAEM zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn. 
 2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en eventuele verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. 
 4. Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Studio VAEM daaraan niet gebonden. De Opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Studio VAEM dat aangeeft. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio VAEM niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstige deel van de opgegeven prijs. 
 6. Aanbiedingen en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Studio VAEM, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 2. De Opdrachtgever geeft geen Opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake de Opdracht aan derden, zonder Studio VAEM daarin te kennen.
 3. Studio VAEM is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.
 5. Blijkt tijdens de uitvoering van de Opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de Opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
 6. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Studio VAEM te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.  Artikel 5: Verplichtingen van Studio VAEM

 1. Studio VAEM neemt door aanvaarding van de Opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Studio VAEM zal de Opdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoeren.
 2. Studio VAEM is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Studio VAEM weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 3. De Opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 6: Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens van Studio VAEM vertrouwelijk te behandelen, voor zover de Opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 2. De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, waarvan Studio VAEM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Studio VAEM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Studio VAEM zijn vertrekt, heeft Studio VAEM het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. De Opdrachtgever zal alle documenten die Studio VAEM produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
 4. De Opdrachtgever verricht de aan Studio VAEM verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Studio VAEM of de door Studio VAEM ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht. Mocht Studio VAEM toch door derden worden aangesproken, dan staat de Opdrachtgever Studio VAEM zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de Opdrachtgever dit na, dan is Studio VAEM gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Studio VAEM hierdoor maakt komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Studio VAEM gegeven advies en uitgevoerde werkzaamheden.  


Artikel 7: Honorarium, kosten en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium is de vergoeding die Studio VAEM toekomt voor de geleverde werkzaamheden.
 2. Partijen leggen schriftelijk vast op welke wijze het honorarium van Studio VAEM en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Studio VAEM bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een ander tussen partijen overeengekomen maatstaf. 
 3. Naast het honorarium is de Opdrachtgever de eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en/of onvoorziene kosten verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de Opdracht. De Opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 4. Als Studio VAEM met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Studio VAEM te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de Opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Voor wijzigingen die Studio VAEM moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de Opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in artikel 4 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Studio VAEM, leiden in overleg tot herziening van de kosten.
 6. Studio VAEM zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Studio VAEM zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Indien de Opdrachtgever de door Studio VAEM kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Studio VAEM genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 8. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 9. Studio VAEM brengt een aanbetaling van 20% van de totaalsom in rekening na akkoord van Opdrachtgever op de Opdracht.
 10. Wanneer Opdrachtgever Studio VAEM opdracht geeft tot het aanschaffen van de producten zal Opdrachtgever de totaalsom inclusief BTW van dit aankoopbedrag voorafgaand aan Studio VAEM betalen. Studio VAEM verstrekt hiervoor een betalingsfactuur waarbij de betaling zal geschieden binnen 5 (vijf) dagen. 
 11. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Studio VAEM aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 12. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 
 13. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 
 14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 15. Alle door Studio VAEM gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Studio VAEM is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever direct lijdt als: (a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en (b) de Opdrachtgever Studio VAEM schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en (c) Studio VAEM de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld. Tot de directe schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet en winstderving.
 2. Studio VAEM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio VAEM is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Studio VAEM is niet aansprakelijk voor het niet juist inmeten van de betreffende ruimte, van welke aard ook, alsmede door verkeerde metrages, ontstaan doordat Studio VAEM is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Studio VAEM is niet aansprakelijk door verkeerd geleverde producten of het niet meer kunnen aanleveren van producten.
 5. Studio VAEM is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 6. Is Studio VAEM volgens artikel 8.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de Opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed. 
 7. De door Studio VAEM te vergoeden schade is per Opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft Studio VAEM een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 8. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij Studio VAEM protesteert. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.


Artikel 9: Eigendoms- en auteursrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Studio VAEM bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Studio VAEM. 
 2. Studio VAEM heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Studio VAEM, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio VAEM.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Studio VAEM geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Studio VAEM gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio VAEM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Studio VAEM haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Studio VAEM of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio VAEM zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 11: Duur en beëindiging van de Opdracht

 1. De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Studio VAEM, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Studio VAEM wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Studio VAEM gerechtigd te vorderen:
  (a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.
  (b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Studio VAEM ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 3. Indien na het sluiten van de Opdracht aan Studio VAEM omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Studio VAEM gerechtigd de Opdracht zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.
 4. Opdrachtgever en Studio VAEM hebben te allen tijde het recht de Opdracht op te zeggen indien sprake is van overmacht. Van Overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de Opdracht in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de Opdracht op te zeggen.
 5. Ingeval van overmacht heeft Studio VAEM het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Opdracht te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is. Indien Studio VAEM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Studio VAEM gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.


Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Opdracht tussen Opdrachtgever en Studio VAEM is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Studio VAEM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio VAEM het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.