Algemene voorwaarden Studio Vaem

Studio Vaem is gevestigd aan de Laapersveld 75 C0.04, 1213 VB in Hilversum en als vennootschap onder firma ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81793790. Studio Vaem is een fullservice interieuradvies studio die zowel particuliere als zakelijke klanten voorziet van een op maat gemaakt persoonlijk interieuradvies. Daarnaast biedt Studio Vaem (online) cursussen en trainingen en beheert zij een webwinkel.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van onze diensten. Wij hebben ons best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via

info@studiovaem.nl of +31 (0)6 41 84 22 73 of +31 (0)6 31 95 30 64. 

Artikel 1 – Begrippen

Studio Vaem: de opdrachtnemer die de dienst voor opdrachtgever verricht en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever:
de particuliere klant (consument) of de zakelijke klant (bedrijf) die een opdracht tot interieuradvies of interieurstyling aan Studio Vaem verstrekt of wenst te verstrekken.
Opdracht:
de overeengekomen werkzaamheden die Studio Vaem voor opdrachtgever gaat verrichten en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Koper:
het bedrijf of de consument die een product of dienst koopt via de webwinkel van Studio Vaem en hiermee een betalingsverplichting aangaat.
Deelnemer:
het bedrijf of de consument die deelneemt aan een (online) cursus of training.
Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Schriftelijk:
zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per e-mail.
Website:
de website van Studio Vaem te bereiken via https://studiovaem.nl/

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden worden opdrachtgever, koper of deelnemer ook aangeduid met ‘je, jij en jou’. Opdrachtgever/koper/deelnemer en Studio Vaem samen worden ook wel ‘partijen’ genoemd. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, opdrachten, cursussen, trainingen, workshops, webwinkel aankopen, facturen en overige werkzaamheden die door Studio Vaem worden verricht en waarop Studio Vaem deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze uitdrukkelijk én schriftelijk door Studio Vaem zijn bevestigd.
3. Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden (hoe dan ook genaamd), zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. Studio Vaem mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf schriftelijk bericht. Als de wijziging ervoor zorgt dat onze afspraken wezenlijk veranderen, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden.
6. Wanneer één of meerdere afspraken uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, dan blijven de overige afspraken volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke afspraak.
7. In het geval deze algemene voorwaarden niet overeenkomen met de inhoud van een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.
8. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van Studio Vaem, gaat Studio Vaem ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.

Artikel 3 – Aanbod en offertes 

1. Het aanbod van Studio Vaem is vrijblijvend. Dit betekent dat Studio Vaem het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn exclusief btw en extra kosten zoals reis-, parkeer- en verblijfskosten. De hoogte van de extra kosten worden, indien mogelijk, vooraf met jou gecommuniceerd. Voor consumenten zijn de prijzen inclusief btw.
3. Een samengestelde offerte verplicht Studio Vaem niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Studio Vaem heeft in dat geval het recht om een nieuwe offerte te maken.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod zijn omschreven.
6. Studio Vaem is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of programmeer- en/of typefouten op de website of social mediakanalen van Studio Vaem.
7. Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan Studio Vaem niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
a. je schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Studio Vaem;
b. je akkoord gaat met het aanbod van Studio Vaem door het product of de dienst van je keuze in de webwinkel aan te geven, de bestelling/inschrijving af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een inschrijving of bestelling is definitief als je een bevestiging hebt ontvangen op het door jou aangegeven e-mailadres;
c. Studio Vaem in opdracht van jou een start maakt met de werkzaamheden;
d. Studio Vaem een opdracht per e-mail aan jou bevestigt.
Studio Vaem gaat ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden. Als dit niet zo is, laat je dit zonder onnodige vertraging aan Studio Vaem weten.
2. Om het voor beide partijen werkbaar te houden, ga jij ermee akkoord dat voor communicatie gebruik mag worden gemaakt van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding. 

Artikel 5 – Uitvoering & inhoud van de opdracht 

1. Studio Vaem neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren. Dit betekent dat Studio Vaem haar best zal doen te streven naar een voor jou bruikbaar resultaat wat zoveel mogelijk overeenkomt met de door jou kenbaar gemaakte wensen. Studio Vaem kan echter niet garanderen dat het resultaat volledig voldoet aan jouw verwachtingen. Er wordt dus geen resultaatverbintenis aangegaan.
2. Jij bent je ervan bewust dat het resultaat van de opdracht mede afhankelijk is van jouw input. Jij levert gegevens en informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht dan ook op tijd aan. Hierbij kun je denken aan plattegronden, afmetingen, foto’s/filmpjes, moodboards, wensen, stijl, budget etc. Wanneer Studio Vaem deze informatie niet op tijd heeft ontvangen, heeft Studio Vaem het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, komen voor jouw rekening.
3. De uitvoering van de opdracht kan starten met een intakegesprek. Dit intakegesprek kan zowel digitaal als fysiek plaatsvinden.
4. De door Studio Vaem uit te voeren werkzaamheden zijn afhankelijk van de door jou gekozen dienst. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk om het door Studio Vaem ontvangen advies uit te voeren, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. De aanschaf van meubels en accessoires is uitdrukkelijk niet bij het offertebedrag inbegrepen, tenzij ook hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
5. Wanneer je extra wensen hebt die niet zijn inbegrepen bij de door jou gekozen dienst, heeft Studio Vaem het recht, voor de uitvoering van deze wensen, extra kosten in rekening te brengen. Hierover zullen partijen vooraf overleggen.
6. Studio Vaem gaat ervanuit dat je bekend bent met het portfolio en de ontwerpstijl van Studio Vaem.
7. Studio Vaem zal gevolg geven aan tijdig door jou verleende en verantwoorde aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
8. Ontwerpen is een proces. Om te voorkomen dat dit proces oneindig lang duurt, heb je recht op maximaal één (1) feedback moment.
9. Niet gekozen ontwerpen blijven te allen tijde eigendom van Studio Vaem en zullen door jou niet zonder toestemming van Studio Vaem worden gebruikt. Studio Vaem mag deze ontwerpen daarentegen wel gebruiken. 10. Studio Vaem heeft het recht om (delen van) de opdracht uit te besteden aan derden. Vanzelfsprekend zullen de standaarden en (kwaliteits)eisen van Studio Vaem gewaarborgd blijven. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn bij het inschakelen van derden uitdrukkelijk niet van toepassing.
11. Studio Vaem kan besluiten haar diensten te wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf schriftelijk bericht. 
12. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de lever-/uitvoeringstermijn en/of de prijs, zal Studio Vaem jou hiervan op de hoogte stellen.
13. Een opdracht wordt als opgeleverd beschouwd als Studio Vaem het resultaat van de opdracht (digitaal) aan jou heeft verstrekt en/of het resultaat van de opdracht aan jou heeft gepresenteerd, afhankelijk van de gekozen dienst. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat jij het resultaat van de opdracht hebt goedgekeurd. Een opdracht wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd wanneer er éénentwintig (21) kalenderdagen zijn verstreken nadat Studio Vaem aan jou heeft laten weten dat de opdracht voltooid is en Studio Vaem geen opmerkingen van jou heeft ontvangen. Voor de oplevering van een showvloer gelden afwijkende afspraken. Bij de oplevering van een showvloer zal Studio Vaem de uitgevoerde werkzaamheden met jou nalopen. Jij hebt dan maximaal twee (2) kalenderdagen de tijd om de showvloer gemotiveerd af te keuren. 

Artikel 6 – Lever- en uitvoeringstermijn 

1. De door Studio Vaem opgegeven lever-/uitvoeringstermijn is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden gezien. De termijn gaat van start op het moment dat Studio Vaem alle benodigde gegevens van jou heeft ontvangen.
2. Wanneer is afgesproken dat een opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, dan kan Studio Vaem de uitvoering, van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat jij feedback gegeven hebt op de resultaten van de daaraan voorafgaande fase en/of hiervoor betaald hebt. Extra kosten die door Studio Vaem gemaakt worden doordat jij nalaat hier medewerking aan te geven, komen voor jouw rekening.
3 Wanneer Studio Vaem onverhoopt verwacht een termijn niet te halen, zal Studio Vaem dit aan jou laten weten. Een overschrijding van de termijn zorgt er niet automatisch voor dat Studio Vaem in verzuim is.

Artikel 7 – Looptijd en annulering van de opdracht 

1. De overeenkomst tussen partijen loopt totdat het resultaat van de opdracht is opgeleverd of voor bepaalde tijd als dat is overeengekomen.
2. Wanneer jij de opdracht tussentijds beëindigt, zullen zowel de werkzaamheden die door Studio Vaem zijn verricht als de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct voor jou zichtbaar zijn. Daarnaast heeft Studio Vaem het recht een annuleringsvergoeding van dertig (30) procent, van het resterende deel van het offertebedrag dat je bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geweest, bij jou in rekening te brengen. Deze annuleringsvergoeding geldt niet voor consumenten.
3. Wanneer je de opdracht annuleert voordat Studio Vaem gestart is met de uitvoering van de opdracht, heeft Studio Vaem recht op dertig (30) procent van het offertebedrag. Dit komt omdat Studio Vaem tijd heeft besteed aan de voorbereiding van de opdracht.

Artikel 8 – Webwinkel aankopen 

De (aanvullende) afspraken in dit artikel gelden in het geval je een product of dienst via onze website koopt. De overige artikelen blijven onverminderd van toepassing.
1. De website van Studio Vaem bevat een webwinkel waar zowel zakelijke kopers als consumenten, producten en diensten op afstand aan kunnen aanschaffen.
2. Wanneer je een aankoop doet via de website, word je vooraf gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
3. Studio Vaem treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.
4. De in de webwinkel getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Bij producten die gemaakt zijn van natuurlijke materialen zoals hout, kan Studio Vaem niet garanderen dat het product exact overeenkomt met de getoonde afbeelding.
5. Studio Vaem gaat ervanuit dat de gegevens die jij verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
6. Studio Vaem staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7. De producten die Studio Vaem aanbiedt, hebben de eigenschappen die Studio Vaem in het aanbod kenbaar heeft gemaakt.
8. Studio Vaem zal geaccepteerde bestellingen binnen dertig (30) kalenderdagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
9. Producten worden door een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat je bij Studio Vaem kenbaar hebt gemaakt. Bezorging is mogelijk op de aangegeven bezorgdagen en tijden. Deze dagen en tijden zijn indicatief wat betekent dat er door onvoorziene omstandigheden, overmacht of feestdagen afgeweken kan worden van de dag of het tijdstip. In het geval de bezorging vertraging ondervindt, ontvang je hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.
10. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat op jou over vanaf het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde.
11. Alle genoemde prijzen in de webwinkel zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden wel vooraf duidelijk met jou gecommuniceerd.
12. Een consument heeft bij een koop op afstand een wettelijk recht van ontbinding, beter bekend onder het herroepingsrecht. Dit betekent dat de consument de koop binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, kan ontbinden. Wanneer een bestelling uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag dat de consument het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen.
13. Wanneer de consument gebruik wil maken van het wettelijke recht van ontbinding, dient de consument contact op te nemen met Studio Vaem of het
Modelformulier herroeping in te vullen. De consument zal het product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de koop, retourneren. De retourkosten komen hierbij voor rekening van de consument.
14. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en de kenmerken van het product vast te stellen op een manier zoals de consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De consument gaat hierbij zorgvuldig om met het product. Wanneer er door toedoen van de consument waardevermindering optreedt tijdens de bedenktijd, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.
15. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke recht van ontbinding, ligt bij de consument.
16. Na ontvangst van de retourzending, ontvangt de consument een bevestiging en zal het aankoopbedrag binnen veertien (kalenderdagen) teruggestort worden.
17. Het wettelijke recht van ontbinding geldt niet voor zakelijke kopers.
18. Het wettelijke recht van ontbinding is ook uitgesloten op producten die speciaal voor de consument op maat gemaakt zijn. Tot slot is het wettelijke recht van ontbinding uitgesloten op digitale producten zoals e-books.
19. Je dient een product bij levering te controleren op kwaliteit, zichtbare schade en eigenschappen of gebreken. Wanneer er onverhoopt iets mis blijkt bij de levering van het product, dien je dit zonder onnodige vertraging bij Studio Vaem te melden.
20. Voor ingebruikname van een product raden we je aan het product te controleren op onvolkomenheden zoals barsten en breuken.
21. Je bent verplicht de bijgeleverde product- en/of gebruikersvoorschriften van het product na te leveren. Schade die ontstaat door het niet naleven van deze voorschriften komt niet voor rekening van Studio Vaem.
22. Op alle door Studio Vaem aangeboden producten is de wettelijke garantie van toepassing. 

Artikel 9 – (online) Training/cursus/workshops 

De (aanvullende) afspraken in dit artikel gelden in het geval je je ingeschreven hebt voor een (online) cursus/training of workshop. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
1. Studio Vaem organiseert zowel offline als online trainingen/cursussen/workshops/sample sales, hierna ‘evenement’ genoemd. Deelnemer kan zich via de website inschrijven voor een evenement. Pas als deelnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden en een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen, is de inschrijving definitief.
2. Studio Vaem zal haar best doen het evenement naar beste inzicht, kennis en kunde uit te voeren en neemt daarmee inspanningsverplichting op zich. Of het gewenste resultaat door deelnemer bereikt wordt en/of deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen, is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer.
3. Deelname aan een evenement is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor deelnemer. Wanneer deelnemer verhinderd is, heeft deelnemer het recht een andere persoon in diens plaats te stellen. Deelnemer zal Studio Vaem hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
4. Bedrijven die met meerdere personen wensen deel te nemen aan een evenement, worden verzocht contact op te nemen met Studio Vaem. Voor hen wordt een offerte op maat opgesteld.
5. Om een evenement valt onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum wordt afgesproken, is het wettelijke recht van ontbinding voor consumenten uitgesloten. Dit volgt uit artikel 7:46i lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. De consument doet bij inschrijving voor het evenement expliciet afstand van dit recht. Dit betekent dat de consument na inschrijving geen bedenktijd meer heeft.
6. Een online evenement is een levering van digitale inhoud. Nadat deelnemer toegang heeft gekregen tot het online evenement, kan deelnemer de overeenkomst niet meer ontbinden. Deelnemer doet bij inschrijving voor het online evenement expliciet afstand van het wettelijke recht van ontbinding en heeft na inschrijving dus geen bedenktijd.
7. De inhoud van een evenement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit geeft deelnemer geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
8. De toegang tot een online evenement geldt voor bepaalde tijd. Deze bepaalde tijd wordt in het aanbod van het betreffende online evenement vermeld.
9. Deelnemer houdt zich tijdens een evenement aan de huisregels van Studio Vaem. Deelnemers die ongepast gedrag vertonen of in strijd handelen met de fatsoensnormen kan de toegang tot het evenement onmiddellijk worden ontzegd. Ook in dat geval heeft deelnemer geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
10. Bij online evenementen is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het regelen van deugdelijke apparatuur en faciliteiten (smartphone, computer, apps, software en stabiele internetverbinding) om het online evenement bij te kunnen wonen.
11. Bij evenementen kan een minimumaantal deelnemers gelden. Dit zal in het aanbod van het evenement worden vermeld. Wanneer er niet genoeg deelnemers zijn, heeft Studio Vaem het recht het evenement te annuleren of te verplaatsen. Wanneer deelnemer verhinderd is op de nieuwe datum van het evenement, heeft deelnemer recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Wanneer een evenement niet door kan gaan, wordt deelnemer hiervan uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor aanvang op de hoogte gesteld.
12. Bij annulering van het evenement door deelnemer gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Bij annulering vanaf de inschrijfdatum tot dertig (30) kalenderdagen voor de startdatum van het evenement, heeft deelnemer recht op terugbetaling van het inschrijfgeld minus de administratiekosten van vijfentwintig (25) procent van het inschrijfbedrag;
b. Bij annulering vanaf dertig (30) kalenderdagen tot veertien (14) kalenderdagen voor de startdatum van het evenement, wordt vijftig (50) procent van het inschrijfgeld in rekening gebracht;
c. Bij annulering vanaf veertien (14) kalenderdagen voor de startdatum van het evenement, wordt zeventig (70)procent van het inschrijfgeld in rekening gebracht;
d. Wanneer deelnemer besluit het evenement tussentijds te beëindigen, dan heeft deelnemer alleen recht op terugbetaling van een deel van het inschrijfgeld voor de lessen die deelnemer nog niet gevolgd heeft. Deelnemer is in dat geval minimaal zeventig (70) procent van het inschrijfgeld verschuldigd.
13. Voor zakelijke deelnemers gelden afwijkende afspraken. Zakelijke deelnemers die een evenement annuleren of tussentijds beëindigen, hebben geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
14. Bij annulering van een online evenement heeft deelnemer alleen recht op terugbetaling van (een deel van) het inschrijfgeld voor de modules die ngo niet door deelnemer gedownload of geopend zijn. Aangezien deelnemer direct na aanschaf van het online evenement toegang krijgt tot alle modules, heeft deelnemer bij annulering of tussentijdse beëindiging geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. 

Artikel 10 – Tarieven, facturatie en betaling 

1. Studio Vaem kan de prijzen van haar diensten tussentijds wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf bericht. Wanneer de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet in het geval de prijswijziging het gevolg is van een wettelijke verplichting.
2. Studio Vaem heeft het recht een aanbetaling te vragen. Een aanbetaling moet voor de start van de opdracht door Studio Vaem zijn.
3. Studio Vaem kan in termijnen factureren. Je ontvangt dan een factuur na elke afgeronde fase van de opdracht.
4. De betalingstermijn van facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling geschiedt door bankoverschrijving op het bankrekeningnummer van Studio Vaem van het factuurnummer.
5. Webwinkel aankopen en deelnamekosten voor een evenement worden betaald via een online betaalsysteem.
6. Deelnemer krijgt pas toegang tot een evenement, na volledige betaling van het inschrijfgeld.
7. In het geval jij je niet houdt aan de betalingstermijn, ben je wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Hierop is de wettelijke regeling van toepassing. Voor bedrijven gelden afwijkende afspraken. In het geval een zakelijke opdrachtgever/koper/deelnemer zich niet houdt aan de betalingstermijn, is de zakelijke opdrachtgevers/koper/deelnemer van rechtswege in verzuim en een maandelijkse rente van vijf (5) procent van het factuurbedrag verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als gehele maand gerekend. Daarbij heeft Studio Vaem het recht om incassokosten van minimaal tien (10) procent met een minimum van tweehonderdvijfentwintig (225) euro in rekening te brengen.
8. Je hebt het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt, mits je voldaan hebt aan je betalingsverplichting. Producten blijven eigendom van Studio Vaem totdat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

1. Studio Vaem is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Studio Vaem. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van Studio Vaem is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkeren overgaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van Studio Vaem beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.
3. Deelname aan een door Studio Vaem georganiseerd evenement, geschiedt op eigen risico.
4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de opgedane kennis.
5. Studio Vaem is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Studio Vaem is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6. Studio Vaem is ook niet aansprakelijk voor het niet juist inmeten van de betreffende ruimte.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden na afloop van de overeenkomst.
8. Wanneer bepalingen uit dit artikel onredelijk bezwarend blijken voor de consument, dan zijn deze bepalingen niet van toepassing.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten 

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op o.a. ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, tekeningen, moodboards en bestanden die voortkomen uit de uitvoering van de opdracht, of de rechten die rusten op teksten, video’s en afbeeldingen die getoond worden via de website of social mediakanalen van Studio Vaem of onderdeel zijn van de door Studio Vaem aangeboden evenementen, berusten uitsluitend bij Studio Vaem en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Studio Vaem gekopieerd of verkocht worden of op een andere manier beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. Ook mag je niet zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Studio Vaem veranderingen aanbrengen aan het resultaat van de opdracht.
2. Het is toegestaan om in beperkte mate gedeeltes van content uit de door Studio Vaem aangeboden evenementen te delen op social media. Wel moet je hierbij een vermelding maken naar Studio Vaem. 
3. Jij krijgt na betaling van het factuurbedrag een niet-overdraagbaar, exclusief en eeuwigdurend gebruiksrecht op het resultaat van de opdracht. 
4. Studio Vaem mag resultaten van de opdracht gebruiken voor promotionele doeleinden.
5. Wanneer jij het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft Studio Vaem het recht haar schade op jou te verhalen.

Artikel 13 – Privacy 

1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van Studio Vaem van toepassing. Deze is te vinden via www.studiovaem.nl. In de privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Studio Vaem verwerkt, wat het doel daarvan is, welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen, hoelang de persoonsgegevens bewaard blijven en met wie de gegevens gedeeld worden. Ook lees je welke rechten jij als betrokkenen hebt.
2. Studio Vaem zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacy- en cookieverklaring.

Artikel 14 – Klachten 

1. Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Studio Vaem of heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, laat dit dan zonder onnodige vertraging volledig en duidelijk omschreven per e-mail weten aan Studio Vaem.
2. Studio Vaem zal binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen. 
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via de website is er tot slot de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform van de Europese Commissie via:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Het indienen van een klacht schort je betalingsverplichting niet op. 

Artikel 15 –Toepasselijk recht 

1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om bij geschillen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.